Thursday, May 26, 2016

Kazakh sovereign wealth fund Samruk-Kazyna seeks over $6 Billion from privatisations
Gulf News Economy May 27, 2016

No comments: